Ikona dostępności

Logo Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie

 • 02.122021 r.

  Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny FOTO ODLOT - International Unconventional Photography Competition

 • 02.122021 r.

  Wernisaż wystawy FOTO ODLOT

  Foto Odlot

 • 04.122021 r.

  Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Marszałka Województwa Podkarpackiego

  4.12.2021 r.

 • 04.122021 r.

  40. Spotkania Cymbalistów 2021

 • 06.122021 r.

  DKF KLAPS zaprasza w grudniu na kolejne projekcje filmowe

  DKF KLAPS XII

 • 06.122021 r.

  DKF KLAPS zaprasza w grudniu na kolejne projekcje filmowe

  DKF KLAPS XII

 • 06.122021 r.

  DKF KLAPS zaprasza w grudniu na kolejne projekcje filmowe

  DKF KLAPS XII

 • 10.122021 r.

  30. Podkarpacki Konkurs Poezji Religijnej

  Konkurs

 • 11.122021 r.

  I Podkarpacki Festiwal Musztry Paradnej

  Zaproszenie

 • Zdjęcie miniaturowe wydarzenia

PODKARPACKIE CENTRUM NAUKI "Łukasiewicz"

Opis projektu

1. RZPCN 07 Wizualizacje

Projekt realizowany jest jako projekt własny Samorządu Województwa Podkarpackiego przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, wojewódzką instytucję kultury wskazaną przez Zarząd Województwa Podkarpackiego (Uchwała Zarządu Nr 403/8448/18 z dnia 2.03.2018 r.). Jego realizacja rozpoczęła się w połowie 2018 r., natomiast zakończenie, czyli otwarcie centrum nauki nastąpi w drugiej połowie 2022 r. W tym celu w ramach struktur WDK w Rzeszowie powstało Biuro Projektu PCN.

Realizacja projektu polegającego na utworzeniu podkarpackiego centrum nauki obejmuje budowę budynku oraz wyposażenie obiektu w eksponaty i wystawy służące do prezentowania i wyjaśniania w naukowy sposób zjawisk oraz zależności występujących w świecie.

Placówka powstanie w pobliżu podrzeszowskiej Jasionki w sąsiedztwie Portu Lotniczego oraz Centrum Wystawienniczo-Kongresowego.

Źródła finansowania wydatków w ramach realizacji inwestycji w latach 2019-2022:

– środki UE (EFRR w ramach Poddziałania 6.4.4. Instytucje popularyzujące naukę RPO WP 2014-2020) – około 85% wydatków kwalifikowalnych: 72 187 692,94 zł,

– Samorząd Województwa Podkarpackiego, w ramach wkładu własnego, sfinansuje 15% wydatków kwalifikowalnych oraz pokryje wydatki niekwalifikowalne w projekcie.

Łączna wartość projektu: 90 181 798,50 zł.

Podstawowe założenia projektu

Od kilkunastu lat można zauważyć znaczną intensyfikację debaty publicznej w takich obszarach, jak: klimat, energetyka, zagrożenie pandemiczne, badania naukowe, w tym również z zakresu medycyny, genetyki, czy kosmonautyki. Z drugiej strony rewolucja cyfrowa, która wprowadziła technologię do naszego codziennego życia, stworzyła nowe sposoby komunikowania i uczenia się. Odpowiedzią na te potrzeby stały się centra nauki („science centre”), jako narzędzia edukacji nieformalnej, będącej swoistym drugim filarem procesu kształcenia. Działania realizowane na podstawie narzędzi i metod interaktywnego, sensorycznego modelu przekazywania wiedzy i popularyzacji nauki i techniki w ostatnich latach zyskują na znaczeniu. Niewątpliwie, skuteczność edukacji nieformalnej, będącej złożonym procesem kształtowania postaw proinnowacyjnych oraz zdobywania wiedzy i umiejętności, wymaga coraz atrakcyjniejszych form nowoczesnej komunikacji. Działania z obszaru edukacji nieformalnej stanowią uzupełnienie oraz wsparcie dla systemu oświaty oraz odgrywają ogromną rolę w procesie kształcenia przez całe życie, gdyż do grupy odbiorców zaliczają się nie tylko dzieci i młodzież, ale także osoby dorosłe i seniorzy.

Celem centrów edukacji jest, m.in.: rozbudzanie zainteresowania nauką w społeczeństwie, inicjowanie i prowadzenie dyskusji na tematy naukowe, wspomaganie samodzielnego uczenia się oraz wspieranie systemu szkolnictwa. Centra nauki są instytucjami specjalizującymi się w popularyzacji wiedzy naukowej i technicznej, przede wszystkim poprzez interaktywną prezentację wybranych zagadnień. W sposób interdyscyplinarny prezentują wybrane problemy z różnych dziedzin nauki, techniki i kultury. Poprzez zabawę i samodzielne eksperymentowanie zbliżają i wprowadzają dzieci oraz osoby dorosłe w świat nauki i techniki, umożliwiając w ten sposób zrozumienie zjawisk przyrodniczych, a zatem otaczającego nas świata.

W krajach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych instytucje tego typu funkcjonują już od kilkudziesięciu lat. Prawie 3000 zlokalizowanych na całym świecie centrów nauki postawiło sobie za cel edukację na podstawie doświadczeń, czym zjednało sobie zaufanie ponad 310 milionów osób odwiedzających je każdego roku. Doskonałe wyniki osiągane na polu edukacji są argumentem przemawiającym za tworzeniem coraz to nowych placówek, również w Afryce, Ameryce Południowej, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Azji. Centra te kładą szczególny nacisk na uwzględnienie lokalnego kontekstu, rodzimych zasobów wiedzy oraz zróżnicowania wśród odbiorców.

W przypadku Polski zainteresowanie tą formą edukacji nieformalnej pojawiło się stosunkowo niedawno, jednak już teraz można stwierdzić, że placówki tego typu cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem. Sukces Centrum Nauki Kopernik sprawił, że wiele miast zdecydowało się na utworzenie, dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych, centrów nauk ścisłych i przyrodniczych.

W województwie podkarpackim obecnie brak jest ośrodka prowadzącego popularyzację nauki i techniki na podstawie narzędzi i metod interaktywnego, sensorycznego modelu przekazywania wiedzy. Najbliższe centra edukacji znajdują się w Krakowie i Kielcach. Większość działań mających na celu rozbudzanie zainteresowania nauką na Podkarpaciu przejęły instytucje pozarządowe. Od kilku lat, edukacja nieformalna i interaktywny model przekazywania wiedzy realizowany jest na podstawie projektów i programów „miękkich” zarówno krótko-, jak i długoterminowych, skoncentrowanych na pokazach naukowych, wykładach i prelekcjach oraz czasowych ekspozycjach wystaw interaktywnych.

Celowym wydaje się więc stworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, które miałoby na celu, m.in. przywrócenie zainteresowania naukami przyrodniczymi i technicznymi, zachęcanie do twórczego eksperymentowania i odkrywania naukowych ciekawostek, przygotowanie dzieci i młodzieży do przyszłej nauki i pracy oraz wyrównywanie szans rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia.

Nowe inwestycje firm z dziedziny zaawansowanych technologii, dynamiczny rozwój przedsiębiorstw sektora lotniczego skupionych w „Dolinie Lotniczej”, baza naukowa z liczącymi się uczelniami państwowymi i prywatnymi oraz międzynarodowy port lotniczy, w połączeniu z bogatymi tradycjami, pozwalają mieć nadzieję, że w przyszłości Podkarpacie ma szanse stać się jednym z wiodących regionów w Europie w zakresie wysokich technologii. Potrzeba jednak nowych impulsów, nowych inicjatyw, które przyśpieszą zachodzące przemiany i zainicjują nowe procesy zmierzające do efektywnego wykorzystania potencjału kulturowego, gospodarczego, społecznego i edukacyjnego regionu. Jednym z nich jest rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi szeroko pojętą nauką, techniką i innowacyjnością, zachęcenie ich do wybierania szkół średnich o profilu technicznym oraz kształcenie na kierunkach politechnicznych. Bez tego „zaszczepiania techniką”, bez systematycznego dopływu specjalistycznych kadr, możemy stracić szansę na dalszy rozwój miasta i regionu. Rozwój inteligentnych specjalizacji Podkarpacia wymaga pozyskiwania dobrze wykształconych kadr gospodarki, gdyż zasadniczym problemem firm zrzeszonych w innowacyjnych klastrach przemysłowych regionu oraz nowych inwestorów, jest niedostatek pracowników z wykształceniem technicznym.

Powstanie placówki pozwoli na szerzenie wśród uczniów oraz osób dorosłych postaw innowacyjnych, prozdrowotnych i ekologicznych poprzez przedstawianie świata nauki i techniki w atrakcyjnej i zrozumiałej formie. Aktywne uczestnictwo w pokazach i warsztatach tematycznych przełoży się na rozwijanie umiejętności praktycznych dzieci i młodzieży, co z kolei wpłynie na zmniejszenie wykluczenia społecznego związanego z dostępem do nauki i nowoczesnych metod zdobywania wiedzy z zachowaniem integracji międzypokoleniowej.

Ośrodek będzie miejscem kształtowania przyszłych preferencji zawodowych, odkrywania talentów i zainteresowań oraz wskazywania kariery zawodowej związanej z inteligentnymi specjalizacjami jako atrakcyjnej drogi samorealizacji i satysfakcji z wykonywanego zawodu. Podstawowym zadaniem instytucji będzie przybliżanie i popularyzacja nauki, wyników badań naukowych, innowacji zwłaszcza technologicznych, głównie dzieciom i młodzieży, na podstawie narzędzi i metod sensorycznego przekazywania wiedzy, zapewnienie dostępu do nowoczesnej edukacji oraz rozwijanie i propagowanie nawyku aktywnego uczenia się przez całe życie. Centrum stanie się ważnym, wspierającym system szkolnictwa zapleczem edukacyjnym w regionie i przyczyni się do wyrównywania szans rozwoju i samorealizacji młodego pokolenia. Efektem zrealizowanej inwestycji, jako instytucji promującej nowoczesną komunikację naukową będzie również wzmocnienie potencjału dydaktycznego, co będzie mieć istotny wpływ na kształtowanie i rozwój kreatywności wśród dzieci i młodzieży.

Centra nauki to nie tylko miejsca, w których odwiedzający mogą obejrzeć interesującą prezentację, czy miło spędzić czas. Są to wyjątkowe instytucje, których zadaniem jest transformacja sposobu myślenia i działania osób w każdym wieku. Zaangażowanie społeczeństwa w kwestie związane z nauką i technologią na wyższym poziomie niż kiedykolwiek w przeszłości umożliwi stworzenie klimatu, w ramach którego wszystkie strony mogą sobie nawzajem udzielać wsparcia.

Przykłady innych krajów i regionów wskazują, że dobrze wyedukowane, kreatywne społeczeństwo, wykorzystujące nowoczesne technologie w codziennym życiu jest podstawą rozwoju. Znaczący wzrost zakresu promowania kreatywności, pomysłowości i innowacyjności przez Podkarpackie Centrum Nauki może stać się kluczem do bardziej zrównoważonego rozwoju Podkarpacia.

Podkarpackie Centrum Nauki będzie jedynym na Podkarpaciu i wyjątkowym w skali kraju tego typu ośrodkiem.

Celem projektu jest stworzenie ośrodka popularyzującego naukę o wyjątkowej ofercie programowej, powiązanej z inteligentnymi specjalizacjami województwa, a więc lotnictwem, kosmonautyką, informatyką oraz szeroko rozumianą jakością życia.

Podkarpackie Centrum Nauki, które powstanie nieopodal Rzeszowa będzie nieograniczoną przestrzenią umysłu, dającą tyle możliwości, ile podpowie odważna wyobraźnia i niezaspokojona ciekawość odkrywcy. Miejsce to pozwoli na swobodną wędrówkę w przestrzeń kosmiczną, wnętrze ziemi, komórkę własnego serca. Będzie można w nim obudzić wulkan, wywołać burzę, zważyć słonia bez wagi, policzyć ile rośnie drzewo.

Każdy będzie mógł eksperymentować do woli, testować, pytać, doświadczać… Posłuży do tego ok. 200 interaktywnych eksponatów i w pełni wyposażone pracownie wraz z zapleczem (laboratorium biologiczno-ekologiczne, chemiczne, fizyczne, pracownia robotyczna i pracownia warsztatowa).

Jak będzie wyglądać Podkarpackie Centrum Nauki?

Podkarpackie Centrum Nauki wyróżniać będzie ciekawy kształt budynku. Koncepcja budynku stworzona została przez krakowską firmę Pracownię Projektową F11. Inspiracji do stworzenia takiej formy było wiele: planety, łańcuch dna, statki powietrzne i wodne. Każdy dostrzeże w bryle budynku coś innego – jedni samolot, inni sterowiec, jeszcze inni balon, trylobita, czy wieloryba.

Projekt budynku umożliwia wejście na taras po schodach okalających budynek i zejście z drugiej strony obiektu. Będzie można zatrzymać się na tarasie widokowym i obserwować, np. lądujący samolot na pobliskim lotnisku.

Budynek będzie posiadał 4 kondygnacje (jedną podziemną oraz 3 nadziemne).

Powierzchnia użytkowa obiektu wyniesie 6560,2 m2. 

Całkowita wysokość – 19,5 m.

Cel projektu „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Głównym celem inwestycji jest stworzenie warunków do zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie w zakresie umiejętności kluczowych dla województwa podkarpackiego poprzez zwiększenie dostępności do infrastruktury edukacyjnej wykorzystującej postęp techniczny.

Misja Podkarpackiego Centrum Nauki

Misją centrum nauki jest ukazanie złożoności oraz współzależności pomiędzy światem naturalnym, człowiekiem w nim żyjącym oraz osiągnięciami naszej cywilizacji. Tak zdefiniowana, holistyczna wizja oferty centrum umożliwia przekrojowe i atrakcyjne przekazywanie interdyscyplinarnej wiedzy naukowej w dziedzinach związanych ze specyfiką regionu i jego inteligentnymi specjalizacjami. Na przykładzie lotnictwa, kosmonautyki, informatyki oraz zagadnień związanych z szeroko rozumianą jakością życia zbudowana zostanie obszerna oferta programowa Podkarpackiego Centrum Nauki – innego od tych, które już znajdują się na mapie Polski, zachowując klasyczny, interdyscyplinarny charakter placówki jakim jest centrum nauki.

Statki powietrzne oraz kosmiczne są jednymi z najbardziej skomplikowanych urządzeń technicznych. Znajomość fizyki oraz „podglądanie” przyrody wywiera bezpośredni wpływ na rozwiązania aerodynamiczne. Inżynieria materiałowa „podpowiada”, jakie materiały będą najlepsze z punktu widzenia trwałości oraz aspektów ekologicznych. Na bezpieczeństwo lotu wpływa zastosowanie rozwiązań mechanicznych (silniki) oraz elektronicznych i informatycznych (sterowanie lotem).

Istotnym dla rozwoju jest także rozbudzenie świadomego zainteresowania środowiskiem naturalnym, przekazywanie wiedzy o zasobach naturalnych, bioróżnorodności, ochronie środowiska oraz wpływie człowieka i wytworów naszej cywilizacji na życie na Ziemi. Istotna jest wszechstronna wiedza o profilaktyce zdrowotnej i wzajemnych powiązaniach pomiędzy zdrowiem a stanem środowiska naturalnego i rozwojem cywilizacyjnym. Ważne jest kształtowanie postaw proekologicznych, prozdrowotnych oraz wiedza na temat miejsca człowieka, służące budowaniu podstaw zrównoważonego rozwoju. Informatyka zaś dostarcza narzędzi i rozwiązań dla modelowania, odtwarzania i wizualizowania obiektów oraz procesów zachodzących zarówno w naturze, jak i technologii.

Wszystkie te nowe impulsy i inicjatywy przyspieszą zachodzące przemiany i zainicjują procesy zmierzające do efektywnego wykorzystania potencjału przyrodniczego, kulturowego, gospodarczego, społecznego i edukacyjnego regionu.

Struktura i organizacja ekspozycji Podkarpackiego Centrum Nauki

W ramach działalności Podkarpackiego Centrum Nauki znajdą się ekspozycje podstawowe, wystawa interdyscyplinarna, wystawy specjalistyczne, uzupełniające, plenerowe i czasowe.

Podkarpackie Centrum Nauki działać będzie w kilku obszarach. Ekspozycja podstawowa prezentować będzie wiedzę naukową jako wzajemnie powiązane i przenikające się trzy „makroobszary” identyfikowane pod hasłami:

1. „Świat Wokół Nas”, czyli to, co naturalne, przyroda, prawa rządzące światem, zjawiska fizyczne, chemiczne, budowa materii ożywionej i nieożywionej, systemy ekologiczne.

2. „Nasza Cywilizacja”, czyli to, co my ludzie wytworzyliśmy korzystając z naszych umiejętności i pozyskanej wiedzy, artefakty, technika i technologia, matematyka, kultura itp.

3. „My, Ludzie”, czyli funkcjonowanie organizmu człowieka, zmysły, anatomia i fizjologia, procesy poznawcze, rozum – logiczne myślenie itd.

W ramach zaplanowanych ekspozycji zostanie zorganizowana wystawa interdyscyplinarna „Żyję” wokół organizmu człowieka. Wystawa ukazywać będzie przekrojowo tematykę ze wszystkich „makroobszarów” według stref wynikających z funkcji życiowych i zmysłów:

1. Strefa „Widzę” – budowa anatomiczna oka i mechanizmu wzroku, powstawanie obrazów, optyka, światło widzialne, promieniowanie elektromagnetyczne, przyrządy optyczne do poznawania mikro- i makroświata.

2. Strefa „Słyszę” – budowa anatomiczna ucha i mechanizmu słuchu, dźwięki, drgania mechaniczne, akustyka, ultradźwięki, technologia USG, sonar.

3. Strefa „Myślę” – budowa anatomiczna mózgu, elektrochemia procesów nerwowych, pamięć, uczenie się, wynalazki, logika, zagadki i układanki logiczne, sztuczna inteligencja, informatyka, komputery.

4. Strefa „Poruszam się” – układ mięśniowy i szkielet, motoryka, zjawisko ruchu w przyrodzie, mobilność i przemieszczanie się, komunikacja.

5. Strefa „Jem i oddycham” – układ pokarmowy, układ oddechowy, smak i powonienie, układ krążenia, organy wewnętrzne, energia dla organizmu, żywność, tlen, rolnictwo, technologia żywności.

Struktura ekspozycji oraz jej podstawowe wystawy odzwierciedlają także nieformalny podział regionu na strefy aktywności:

1. Strefa „północno-zachodnia” to przede wszystkim działalność przemysłowa w obszarach specjalizacji regionalnych; odzwierciedla to wystawa „Lotnictwo” oraz opcjonalnie pokrewne wystawy czasowe, ukazujące inne obszary działalności przemysłowej.

2. Strefa „południowo-wschodnia” to zasoby naturalne w tym przyrodnicze oraz historyczne; odzwierciedla je wystawa „Przyroda” oraz pokrewne wystawy czasowe związane z naukami o ziemi lub historycznymi.

3. Strefa „centralna” to Rzeszów, ukierunkowany na przemysł oraz interdyscyplinarną działalność naukową, w tym także nauki o życiu (medycyna) oraz informatykę; tę wszechstronną działalność odzwierciedla wystawa interdyscyplinarna „Żyję” oraz opcjonalne wystawy czasowe.

Wystawy uzupełniające (opcjonalnie, stałe lub czasowe):

1. Wystawa „Mikrobiologia” – łącznik pomiędzy wystawą „Przyroda” i strefą „Widzę” (przyrządy optyczne).

2. Wystawa „Materiały i nanotechnologia” – łącznik pomiędzy wystawą „Lotnictwo” i strefą „Widzę” (przyrządy optyczne).

3. Wystawa „Kosmos /Astronomia” – kontynuacja strefy „Widzę” (przyrządy optyczne).

4. Wystawa „Atmosfera” – łącznik pomiędzy wystawami „Lotnictwo” i „Przyroda”.

5. Wystawa „Woda” – opcjonalna kontynuacja wystawy „Przyroda” (woda).

6. Wystawa „Zabawki edukacyjne” – dedykowana dla najmłodszych (klocki, układanki itp).

W ramach ekspozycji dodatkowej zaprezentowane zostaną wystawy czasowe, stosunkowo często zmieniane:

1. Laboratoria i warsztaty (laboratorium biologiczno-ekologiczne, chemiczne, fizyczne, pracownia robotyczna i pracownia warsztatowa).

2. Działalność dodatkowa (wykłady z elementami interaktywności, pokazy naukowe z użyciem narzędzi charakterystycznych dla interaktywnego modelu przekazywania wiedzy dla odbiorców z grup docelowych).

3. Wydarzenia specjalne – organizowanie i prowadzenie jednorazowych oraz cyklicznych wydarzeń specjalnych na obiektach ośrodka i z wykorzystaniem jego infrastruktury (edukacyjnej i pozostałej) w formie eventów, konkursów, wystąpień publicznych, koncertów itp.

4. Działania poza PCN – wystawy mobilne; wyjazdy do szkół w województwie podkarpackim.

W obiekcie znajdą się: część wystawiennicza, czyli interaktywne eksponaty przedstawiające zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, fizyce, chemii itp.; laboratoria i warsztaty (pracownie); część administracyjna, część gastronomiczna, zaplecze techniczne.

Odbiorcy oraz grupa docelowa centrum nauki

Odbiorcami oferty centrum będą przede wszystkim dzieci i młodzież w wieku szkolnym i przedszkolnym, uczniowie szkół średnich oraz studenci, ale również osoby dorosłe, w tym nauczyciele oraz seniorzy.

Zakłada się wprowadzenie rozwiązań umożliwiających korzystanie z oferty centrum osobom z niepełnosprawnościami (windy, podjazdy itp.) zgodnie z zapisami „Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami…”. Celem uniwersalnego projektowania będzie ogólna dostępność rozumiana jako równość szans oraz prawo do uczestnictwa i pełnego korzystania z wydarzeń organizowanych w placówce przez wszystkie osoby, również starsze i niepełnosprawne.

Lokalizacja Podkarpackiego Centrum Nauki

Podkarpackie Centrum Nauki powstanie pod Rzeszowem w miejscowości Tajęcina, Gmina Trzebownisko, w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska międzynarodowego, G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego oraz PPNT.

Powstanie jednego ośrodka w centralnej części regionu, w miejscu dobrze skomunikowanym zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym ułatwi dostęp do oferty programowej mieszkańcom regionu oraz gościom spoza Podkarpacia, w tym z państw ościennych (Słowacja, Ukraina, Węgry).

Łatwo tu dojechać zarówno osobom indywidualnym, jak i wycieczkom szkolnym. PCN będzie również propozycją na spędzenie ciekawego dnia dla turystów odwiedzających Bieszczady.

Atutem inwestycji jest dobra infrastruktura komunikacyjna oraz bezpłatne parkingi.

Instytucje współpracujące z Biurem Projektu PCN

Jednostki, z którymi współpracuje biuro oraz plany nawiązania współpracy:

– Uniwersytet Rzeszowski,

– Kuratorium Oświaty w Rzeszowie (18 stycznia 2019 r. podpisano porozumienie pomiędzy Wojewódzkim Domem Kultury w Rzeszowie, który realizuje projekt „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” a Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w sprawie utworzenia „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki”),

– Szkoły z województwa podkarpackiego (w ramach „Systemu szkół partnerskich podkarpackiego centrum nauki” Wojewódzki Dom Kultury zaprosił do współpracy ponad 80 szkół z terenu województwa podkarpackiego),

– Regionalny system oświaty (planuje się prowadzenie szkoleń dla nauczycieli z zakresu metod interaktywnej edukacji nieformalnej),

– Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie,

– Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu.

Tablica informacyjna

2. RZPCN 09 Wizualizacje

 

Projekt „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” realizowany jest przez WDK w Rzeszowie z udziałem środków RPO WP 2014-2020, Działanie 6.4 „Infrastruktura edukacyjna”, Poddziałanie 6.4.4 „Instytucje popularyzujące naukę”.

belka

 

Wizualizacje budynku według projektu Pracowni Projektowej F11.

Więcej zdjęć w linku: 

https://www.facebook.com/pcnauki/photos/pcb.2426051897640214/2426051180973619/?type=3&theater

 

Informacje kontaktowe

telefon: 17 853 52 57 w. 60

 • Tomasz Michalski
  Zastępca Dyrektora WDK
  ds. Podkarpackiego Centrum Nauki
   
 • Lidia Żarowska 
  Kierownik Biura Projektu
   
 • Magdalena Rzepka
  Główny księgowy Projektu
   
 • Katarzyna Ruszała
  Specjalista ds. Funduszy Europejskich
   
 • Kamil Dawidowicz
  Specjalista ds. ekspozycji

Adres do korespondencji

Wojewódzki Dom Kultury
35-002 Rzeszów, ul. Stefana Okrzei 7

W tym dziale

Nasi partnerzy

Nasze programy

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij